របៀបប្រើប្រាស់ Explorer របស់ Windows ដូចជា tab នៅក្នុង Browser!

ឥលូវនេះ លោកអ្នកមាន​ការងាយស្រួលជាងមុន ក្នុងការ Copy ឬ បើកពី ផ្ទាំងមួយទៅផ្ទាំងមួយ​ទៀត ជាមួយនឹងកម្មវិធី Clover។ វាមានលក្ខណៈដូចជា ការប្រើប្រាស់ Browser(firefox,chrome..)​ អីចឹងដែរ(មើលរូប)

tab1

ចុចទីនេះ ដើម្បីDownload