សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ Website និង ទូរទស្សន៌អនឡាញរបស់យើងខ្ញុំ

នេះជាវីដេអូដែលផ្សាយដោយកញ្ញា តី ដើម្បីអំពាវនាវអោយសប្បុរសជន ជួយឧបត្ថម្ភនូវកង្វះខាតក្នុងប្រតិបត្តិការណ៌ផលិតព័ត៌មានរបស់ក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំ !
សូមសប្បុរសជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាំត្រតាមការគួរ !
សូមអរគុណ !