សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារមូលនិធិ I Love Cambodia Hot News ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា២០១៤ នៅមន្ទីពេទ្យ រុស្ស៊ី និងមន្ទីពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ

ក្រុមការងារមនុស្សធម៏របស់មូលនិធិ I Love Cambodia Hot News កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីចាកចេញ់ពីកោះអរិយក្សក្រពូកយើងបានបន្តរដំនើរទៅ
មន្ទីពេទ្យ រុស្ស៊ី និង មន្ទីពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ ដើម្បីនាំយកថវិការចែកជូនដល់បាតុករដែល
រងបូសធ្ងន់ដែលកំពុងសំរាកព្យាបាលបន្តរ។ហើយជំនូយនេះគឺបានមកពីព្រះសង្ឃ
ដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃដែលមានទឹកប្រាក់ចំនូប ១០៥៦ដុល្លារនិងបងស្រី អុច សុខា ដែលរបស់នៅប្រទេសកាណាដា មានទឹកប្រាក់ចំនូន ២០០ ដុល្លារ។
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមន្ទីពេទ្យរុស្ស៊ីមានអ្នកជំងឺ៦នាក់ហើយជាអ្នកជំងឺដែលមាន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរចំនែកនៅមន្ទី ពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ វិញគឺនៅសល់បងប្រុសម្នាក់ហើយក៏មាន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នា។ សូមទស្សនាវីដេអូពីសកម្មភាពនិងការសំណេះសំណាលរបស់ក្រុម
